اطلاع از تعرفه ها

تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۴۰۲

 

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه  
۴۵ دقیقه  
مدرک تحصیلی روانشناس: کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه  
۴۵ دقیقه  

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.


 

تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۴۰۱

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ بر اساس اعلام رییس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج.ا.ا

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۲۷۶۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۲۰۷۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۲۳۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۱۷۶۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.


 

تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۴۰۰

تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ هیات وزیران

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۲۵۰۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۱۸۷۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۱۷۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۱۳۰۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.


تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۳۹۹

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۲۱۰۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۱۵۶۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۱۴۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۱۰۸۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.


تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۳۹۸

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۱۷۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۱۳۰۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۱۲۰۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۹۰۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.